Wczytuję dane...
Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez OFiuFiuPL Joanna Kołodziejczyk-Kobyłecka  za pośrednictwem Platformy Zamówień Internetowych www.ofiufiudlafirm.pl (zwanej dalej: „Platformą ofiufiudlafirm").

  § 1 Definicje

-  Biuro Sprzedawcy – OfiuFiuPL Joanna Kołodziejczyk-Kobyłecka, K. Wallenroda 59/33, 30-867 Kraków.

-  Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

-  Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kontrahentowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

-  Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

-  Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Kontrahenta wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Kontrahenta na Platformie ofiufiudlafirm.

-  Kontrahent - oznacza firmę, posiadającą NIP. Klientami na Platformie ofiufiudlafirm mogą być spółki, przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia oraz hodowcy.

Platforma ofiufiudlafirm nie jest przeznaczona dla konsumentów.

 

-  Konto Kontrahenta - oznacza indywidualny panel dla każdego Kontrahenta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.

-  Login - oznacza indywidualne oznaczenie Kontrahenta, ustalane podczas rejestracji Kontrahenta na Platformie ofiufiudlafirm. Login jest to adres mailowy kontrahenta podany podczas rejestracji. Login jest wymagany wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta Kontrahenta na Platformie ofiufiudlafirm.

-  Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Platformy ofiufiudlafirm.

-  Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kontrahenta ze wszystkich funkcjonalności Platformy ofiufiudlafirm.

-  Sprzedawca - jest firmą OFiuFiuPL Joanna Kołodziejczyk-Kobyłecka, adres:30-867 Kraków, K. Wallenroda 59/33. NIP 5471995686, REGON: 382490873.

-  Strona Internetowa Platformy ofiufiudlafirm - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Platformę ofiufiudlafirm, działającą w domenie ofiufiudlafirm.pl.

-  Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy ofiufiudlafirm.

-  Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Kontrahentem a Sprzedawcą.

-  Forma wysyłki – oznacza formę w jakiej zamówiony Towar zostanie doręczony Kontrahentowi przez Dostawcę.
   Wybór formy otrzymania Towaru dokonywany jest przy składaniu zamówienia na Platformie ofiufiudlafirm.

-  Forma płatności – oznacza formę płatności za zamówiony Towar. Wybór formy płatności dokonywany jest przy składaniu zamówienia na Platformie ofiufiudlafirm.

  § 2 Korzystanie z Platformy ofiufiudlafirm

 1. Korzystanie z Platformy ofiufiudlafirm oznacza każdą czynność Kontrahenta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Platformy ofiufiudlafirm, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 2. Korzystanie z Platformy ofiufiudlafirm odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy ofiufiudlafirm było możliwe dla Kontrahentów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kontrahenta, umożliwi korzystanie z Platformy ofiufiudlafirm.
 4. W celu złożenia zamówienia na Platformie ofiufiudlafirm i co za tym idzie Rejestracji, konieczne jest posiadanie przez Kontrahenta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Kontrahentów przez osoby nieuprawnione, dlatego Kontrahenci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Kontrahent zobowiązuje się do nieudostępniania hasła do swojego konta na Platformie ofiufiudlafirm osobom do tego nieuprawnionym.
 6. Za bezpieczeństwo nadanego przez siebie hasła odpowiada Kontrahent.
 7. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kontrahenta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 § 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Kontrahenta, Kontrahent dokonuje rejestracji na platformie ofiufiudlafirm.
 2. Rejestracja jest konieczna do składania przez Kontrahenta zamówień na Platformie ofiufiudlafirm.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  a) Kontrahent powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne
  b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Kontrahenta i być zgodne z prawdą, przy czym Kontrahent jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego
  c) Kontrahent powinien zapoznać się z treścią Regulaminu
 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Kontrahenta postanowień Regulaminu
  b) zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta Kontrahenta
  c) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Kontrahenta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Kontrahenta.
 5. Dane z formularzy są sprawdzane przez Sprzedawcę pod kontem weryfikacji Kontrahenta jako firmy posiadającej NIP.
 6. Proces weryfikacji, odbywa się w godzinach pracy Sprzedawcy przez uprawnione do tego osoby. Pozytywne zakończenie procesu weryfikacji wiąże się z wysłanie do Kontrahenta na jego konto poczty elektronicznej podanej w formularzu, informacji o pozytywnym przebiegu procesu.
 7. Konto Kontrahenta uprawnia Kontrahenta do dodawania nowych adresów dostawy, edycji lub zmiany danych firmy jednak każda taka operacja musi zostać zaakceptowana przez Sprzedawcę. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kontrahentem w celu zweryfikowania zmian wprowadzonych na koncie Kontrahenta.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Kontrahenta w przypadku:
 1. gdy zmieniły się dane, a Klient nie przedstawił nowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków niniejszego Regulaminu,
 2. gdy zachodzi podejrzenie co do poprawności i autentyczności danych i/lub dokumentów,
 3. gdy Klient opóźnia płatności wobec Sprzedawcy., z zastrzeżeniem, że nawet jednorazowe przekroczenie terminu płatności może skutkować zablokowaniem Konta i tym samym możliwości dokonywania zakupów na platformie ofiufiudlafirm,
 4. gdy zachodzi podejrzenie, że Klient działa na niekorzyść interesów Sprzedawcy,
 5. gdy Klient nie wywiązuje się z ustaleń dotyczących praw, licencji, własności intelektualnej, znaków towarowych oraz/lub zasad korzystania z wszelkich zasobów marketingowych każdej z marek znajdujących się w Ofercie prezentowanej na Platformie ofiufiudlafirm,
 6. naruszeń noszących znamiona przestępstwa określonego w przepisach polskiego prawa.

 

 § 4 Zamówienia, płatności i realizacja zamówień

 1. Kontrahent kompletuje zamówienie, wybierając Towary, którymi jest zainteresowany, określając ich ilość i dodając do „KOSZYKA”. Kontrahent po skompletowaniu całości zamówienia i po wyborze w „KOSZYKU” polecenia „ZAMÓW”, wybiera adres Dostawy lub dodaje nowy. Wybiera również formę płatności oraz sposób wysyłki. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów wraz z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dostawy.
 2. W przypadku niespełnienia minimum logistycznego jednorazowego zamówienia to jest 400 zł netto Kontrahentowi zostaną automatycznie doliczone koszty transportu 17 zł brutto. O jakichkolwiek dodatkowych kosztach Kontrahent będzie informowany mailowo lub telefonicznie.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kontrahenta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kontrahenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty na zakup.
 5. W przypadku braku  zamówionego Towaru na Platformie ofiufiudlafirm albo braku możliwości realizacji zamówienia Kontrahenta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kontrahenta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Platformy ofiufiudlafirm, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z zastosowaniem cen przypisanych w warunkach handlowych dla danego Kontrahenta, w przypadku nie osiągniecia minimum wartości PLN netto zamówieniowego, określonego w warunkach handlowych dla danego kontrahenta. W tym przypadku Sprzedawca skontaktuje się z Kontrahentem w celu wyjaśnienia sytuacji. 
 8. Kontrahent dokonuje płatności za zamówione Towary według wybranej formy płatności dostępnej dla danego Kontrahenta.
 9. Sprzedawca dostarcza fakturę VAT elektronicznie na adres mailowy Kontrahenta.
 10. Zamówione Towary są dostarczane do Kontrahenta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 11. Kontrahent powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności Dostawcy.
 12. Kontrahent ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

 § 5 Reklamacje

 1. Kontrahent może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy sprzedaży pod adresem ofiufiupl@gmail.com , lub w formie pisemnej do Biura Sprzedawcy.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kontrahenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 § 6 Zastrzeżenia

 1. Prezentacja produktów na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zdjęcia produktów oraz opis zawartości opakowania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od stanów rzeczywistych.
 3. Rzeczywiste informacje o produkcie zawarte są na opakowaniu danego produktu oraz w instrukcji znajdującej się w opakowaniu.

 § 7 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności na stronie www.ofiufiudlafirm.pl.

 § 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory pomiędzy Kontrahentem, a Sprzedawcą będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.
 2. Sądem właściwym dla sporów związanych z korzystaniem z Platformy ofiufiudlafirm jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Sprzedawca będzie zamieszczał informację na swojej stronie internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeku cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych ustaw.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.08.2021 r.